Rouen@Anglet (HOCKEY)
2:30 PM ET, Nov. 16 2018
 VS 
104% -4%